Privacyverklaring

De bedieningentest is ontstaan vanuit Stichting Transformate, uitgewerkt en geoptimaliseerd door Teamskik en ondersteunt door C.V. Helpgoed. Dit initiatief is dus een samenwerking van meerder partijen. Als gezamenlijk initiatief hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van uitnodigingen;
  • het reageren op uw verzoek met betrekking tot een bedieningentest;
  • het verstrekken van informatie m.b.t. door ons georganiseerde evenementen.

 De gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als u contact wil opnemen over de verwerking dan kan dat via: wilbert@helpgoed.nl of 06-11985537 (Wilbert)